Board logo

标题: 2015年度MBA联考数学真题汇编答案详解 [打印本页]

作者: 颜冬    时间: 2015-10-10 23:32     标题: 2015年度MBA联考数学真题汇编答案详解

本帖最后由 颜冬 于 2015-10-23 00:06 编辑

数学真题汇编那册讲义的所有题目的解析详解,大家参考!
作者: DAY8259    时间: 2015-10-21 11:04

谢谢颜老师的爱心大放送, 爱你~~
作者: 颜冬    时间: 2015-10-23 00:07

应用题部分的详解已上传。大家参考参考。
作者: DAY8312    时间: 2015-10-23 10:34

感谢颜老师
作者: DAY8293    时间: 2015-10-26 13:12

颜老师最帅!
欢迎光临 光明岛复旦MBA论坛 (http://gomydear.com/) Powered by Discuz! 7.0.0